การเรียนการสอน

  • Home
  • Learning and Teaching
  • Nursery

บ้านเด็กเล็ก ( อายุ 2-3 ปี )

Show Image

pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

บ้านเด็กเล็ก ( อายุ 2-3 ปี )

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง ในขณะเดียวกันเด็กๆ จะเรียนรู้การใช้ชีวิตตามครรลองแห่งสังคม โดยมีครูเป็นแบบอย่างการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอันดีงาม อย่างเป็นจังหวะเวลาซึ่งสอดคล้องรับกับพัฒนาการแห่งวัยเด็ก

ในส่วนเนื้อหาของการเรียนรู้ในบ้านเด็กเล็ก จะสัมพันธ์กับฤดูกาล สภาพท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เช่น การช่วยเหลือตัวเอง หรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทางโรงเรียนจะยึดหลักการจัดกิจกรรมการสอนที่เป็นแบบแผน เพื่อให้จังหวะชีวิตของเด็กและห้องเรียนเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ จากการทบทวนทำกิจกรรมซ้ำ และปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักศรัทธาต่อความดีงาม รู้จักปฏิบัติต่อชีวิต ผู้คน และธรรมชาติรอบตัวด้วยความรักและรู้คุณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นอย่างสร้างสรรค์ การเล่านิทาน การร้องเพลง ท่องบทกลอน การระบายสีน้ำ วาดสีเทียน การร้อยดอกไม้ การปั้นขี้ผึ้ง การทำอาหารและกิจกรรมพลศึกษา

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

  • Hits: 25435