การเรียนการสอน

 • Home
 • Learning and Teaching
 • Kindergarten

เรือนอนุบาล ( อายุ 3-6 ปี )

Show Image

pdf

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

เรือนอนุบาล ( อายุ 3-6 ปี )

สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่กำหนดถึงการพัฒนาเด็กเป็นองค์รวม จากเรื่องที่ใกล้ตัวไปไกล โดยจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เน้นเด็กเป็นสำคัญ

แนวการจัดประสบการณ์ แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งการการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาสังคม นิสัย พัฒนาการคิด พัฒนาภาษา และกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ร่วมมือกันของชุมชนกัลยาณมิตร อันได้แก่ บ้าน โรงเรียน ชุมชน ผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) และภาษาธรรมชาติ (Whole Language)

แนวการจัดประสบการณ์

 1. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เคลื่อนไหวและความแคล่วคล่องในการใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมพลศึกษา กิจกรรม SI (Sensory Integration) การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี และว่ายน้ำ
 2. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา เช่น บล็อกเกมการศึกษา ฯลฯ
 3. กิจกรรมพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
 4. กิจกรรมพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีนิสัยรักการทำงาน รู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่จัดเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
 5. กิจกรรมพัฒนาความคิด เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา
 6. กิจกรรมพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก ความนึกคิด ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ทักษะทางภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อมๆกัน และสามารถนำทักษะที่เรียนรู้นี้ไปแสวงหาความรู้ตามวัย
 7. กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

 • Hits: 24382