• 2
  • 04
  • 1
  • 03
  • 4
  • 5

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดกำแพงมาแสดงธรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ฟัง โดยพระ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ค่ายลูกเสือของพี่ๆชั้น ป.3 ณ โรงเรียนวรรณสว่างจิต
ภาพบรรยากาศกิจกรรมปิดภาคเรียนของเด็กๆชั้นประถมต้น
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปิดภาคเรียนชั้นประถมปลาย
บูรณาการทดลองและเรียนรู้เรื่อง"แรง"ของพี่ประถม 5
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน