• 2
  • 04
  • 5
  • 03
  • 4
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม “ธรรมประถม” ขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมต้นและประถ ...
...ในปัจจุบันสังคมไทยมีเด็กที่ขาดสิทธิหลายด้าน เช่นขาดสิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิด้านการปกป้องคุ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เช้าวันนี้ คุณครู ป.1 ได้จัดการแสดงละครบทบาทสมมุติเรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของคนในครอบครัว" ทำให้ พี่ ...
เช้าวันนี้ พี่ๆ ป.1 เตรียมเนื้อหมู เนื้อไก่ และผักต่างๆ เช่น แครอท ดอกอัญชัน นำมาใส่ทอดรวมกันเป็นไข ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่บ้านเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมปิกนิกขึ้น โดยคุณครูได้พาเด็ก ๆ ทำขนมหลากหลายชนิด ...
เด็กๆอนุบาล 3 เรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว หลังจากได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆแล้ว ก็เริ่มลงมือโดยการแช่เมล ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พี่ๆ ป.6 คอยดูแลช่วยเหลือน้องๆ อนุบาล ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เพื่อสร้างความสัม ...
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน