• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เป็นกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ในวิชาดนตรีไทย และวิชานาฏศิลป์-โขน ของนักเรียนในระดับชั้นประถม โดยนักเรีย ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสรุปผลการเรียนรู้วิชาบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีรูปแ ...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด พี่ๆ ป.2 ได้เก็บผักสวนครัวที่ได้ทดลองปลูกเมื่อเดือนที่ผ่านมา เพื่อนำมาทำผักชุบแ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด คลิกดูรูปภาพทั้งหมด คลิกดูรูปภาพทั้งหมด คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

ทางคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาความเข้าใจและควา ...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน