• 2
  • 4
  • 5
  • 03
  • 04
  • 1

โรงเรียนของเรา

แบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับ

บ้านเด็กเล็ก

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เน้นความเป็นธรรมชาติ มีความสดชื่นสวยงาม ทว่าสงบและเรียบง่าย ทำให้เด็ก ๆ รู้ซึ้งถึงความอบอุ่น และรวมถึงความรู้สึกปกป้องมั่นคง

เรือนอนุบาล

พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

ลานประถม

พัฒนาการจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ได้สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ด้วยอายตนะทั้ง 6

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

8:30 am 13 พฤศจิกายน 2019 - 3:30 pm 15 พฤศจิกายน 2019
9:00 am 20 พฤศจิกายน 2019 - 11:00 am 22 พฤศจิกายน 2019
25 พฤศจิกายน 2019 3:00 pm - 4:30 pm
26 พฤศจิกายน 2019 3:00 pm - 4:30 pm
28 พฤศจิกายน 2019 8:30 am - 4:30 pm

ตารางกิจกรรมโรงเรียน

loader

กิจกรรมการเรียนรู้ของเรา

กระบวนการเรียนรู้ของวรรณสว่างจิต จะอยู่ในรูปของกิจกรรมซึ่งสอดคล้องต้องกันกับความสนใจ ความถนัดของเด็กตามศักยภาพแห่งตน

กิจกรรมโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมทดลองการเกิดเมฆ โดยพี่ๆชมรมห้องวิทยาศาสตร์ จำลองเหตุการณ์โดยการนำแอลกอฮอล์ใส่ในขวดน้ำ (ใช้แอ ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมต้น

บูรณาการสมบัติที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน คือการนำวัสดุตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน แล้วทำให้ได้วั ...
ดูทั้งหมด

กิจกรรมเด็กเล็ก/อนุบาล

ดูทั้งหมด

กิจกรรมประถมปลาย

นักเรียนชั้นประถม 6 ได้เดินทางไป “เยี่ยมยลมหานคร” เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ และชุมช ...
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ดูทั้งหมด

การสมัครเรียน