ผู้บริหาร

รศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน "ครูมัค"

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
รศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน "ครูมัค"
การศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ นลินี มัคคสมัน "ครูหมู"

ผู้รับใบอนุญาต
อาจารย์ นลินี มัคคสมัน "ครูหมู"
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ วิจิตรา แจ่มดวง "ครูแจ๋ว"
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ วิจิตรา แจ่มดวง "ครูแจ๋ว"
การศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • คณะที่ปรึกษาโรงเรียน

  พระไพศาล วิสาโล
  คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
  ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี
  คุณสุภาวดี หาญเมธี
  ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
  ผศ.กมล เผ่าสวัสดิ์
  คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)
  คุณชาญวิทย์ ผลชีวิน
  อาจารย์สังคม ทองมี
  ผศ.ดร.เอื้อจิตต์ วิโรจน์ไตรรัตน์
  อาจารย์อนินทิตา โปษะกฤษณะ
  คุณศักดา (เซีย) เอียว
  คุณสมประสงค์ มัคคสมัน

กรรมการบริหาร

 • ผศ. ดร.วัฒนา มัคคสมัน (ครูมัค)
  ดร. เกรียงศักดิ๋ สังข์ชัย
  คุณกฤษฏา จิตกล้า
  คุณสรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์
  อาจารย์ทองดี ศรีอันยู้
  นาวาเอกภูวดล สว่างแสง
  อาจารย์นลินี มัคคสมัน
  อาจารย์วิจิตรา แจ่มดวง