โรงเรียนวรรณสว่างจิต

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน

Show Image
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมษายน ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๒๒ ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้นเด็กเล็ก, อนุบาล ๑ 
และชั้นอนุบาล ๒ – ๓ (ใหม่)
  วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ (ใหม่)
พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก, อนุบาล ๑ และประถม ๑
  วันเสาร์ที่ ๒๐ กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ บ้านเด็กเล็ก
  วันจันทร์ที่ ๒๒ เปิดเรียนทุกระดับชั้น
  วันเสาร์ที่ ๒๗ กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ เรือนอนุบาล
มิถุนายน ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๓ กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ ชั้นประถมตอนต้น
  วันเสาร์ที่ ๑๐ กิจกรรมห้องเรียนใหญ่ ชั้นประถมตอนปลาย
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กิจกรรมไหว้ครู
  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กิจกรรมธรรมประถม
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
  วันศุกร์ที่ ๓๐ กิจกรรมสานพลังครั้งที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ชั้นประถมตอนปลาย
  วันพุธที่ ๕ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ชั้นประถมตอนต้น
  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา บ้านเด็กเล็ก
  วันศุกร์ที่ ๗ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เรือนอนุบาล
  วันจันทร์ที่ ๑๐ หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  วันอังคารที่ ๑๑ หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
  วันพุธที่ ๑๙ ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ ๑
  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้นประจำภาคเรียนที่ ๑
  วันศุกร์ที่ ๒๘ กิจกรรมสานพลัง ครั้งที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑ เริ่มสัปดาห์สอบระดับประถม
  วันศุกร์ที่ ๔ กิจกรรมธรรมสนุก เรือนอนุบาล
  วันเสาร์ที่ ๕ กิจกรรมครอบครัวเรียนรู้ ชั้นประถมตอนต้น
  วันศุกร์ที่ ๑๑ กิจกรรมวันแม่
  วันจันทร์ที่ ๑๔ หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
  วันที่ ๑๕ – ๑๗ กิจกรรม Music Festival เรือนอนุบาล (ครั้งที่ ๑)
  วันพุธที่ ๑๖ กิจกรรมปิดภาค ชั้นประถมตอนต้น
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กิจกรรมปิดภาค ชั้นประถมตอนปลาย
  วันศุกร์ที่ ๑๘ กิจกรรมสานพลังครั้งที่ ๓
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
  วันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๑  กันยายน ๒๕๖๐ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กันยายน ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๔ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
  วันจันทร์ที่ ๑๑ ส่งแฟ้มประเมินฯ ภาคเรียนที่ ๑ ให้ผู้ปกครอง
  วันเสาร์ที่ ๒๓ งานแนะแนวเรียนต่อชั้น ม.๑
  วันศุกร์ที่ ๒๙ กิจกรรมสานพลัง ครั้งที่ ๔
ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๓ – ๔ ผู้ปกครองชั้นเด็กเล็กดูการเรียนการสอนชั้นอนุบาล
  วันพฤหัสบดีที่ ๕ งาน Open House ชั้นอนุบาล
  วันเสาร์ที่ ๗ กิจกรรมปิกนิค บ้านเด็กเล็ก
  วันที่ ๑๐ – ๑๑ ผู้ปกครองชั้นอนุบาลดูการเรียนการสอนชั้นประถม
  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ งาน Open House ชั้นประถม
  วันจันทร์ที่ ๒๓ หยุดวันปิยมหาราช
  วันศุกร์ที่ ๒๗ กิจกรรมสานพลัง ครั้งที่ ๕
  วันเสาร์ที่ ๒๘ กิจกรรม Rally อนุบาล ๑
  วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นประจำภาคเรียนที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ กิจกรรมตลาดนัดสานฝันวันลอยกระทง
  วันอังคารที่ ๗ เริ่มสัปดาห์สอบระดับประถม
  วันศุกร์ที่ ๑๐ กิจกรรมธรรมสนุก เรือนอนุบาล
  วันที่ ๒๒ – ๒๔ กิจกรรม Music Festival เรือนอนุบาล (ครั้งที่ ๒)
  วันศุกร์ที่ ๒๔ กิจกรรมปิดภาค ชั้นประถมตอนต้น
  วันจันทร์ที่ ๒๗ กิจกรรมปิดภาค ชั้นประถมตอนปลาย
  วันอังคารที่ ๒๘

กิจกรรมสานพลัง ครั้งที่ ๖
วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๒๙ นักเรียนชั้นประถม ๓ เข้าค่ายลูกเสือ (กลางวัน)
  วันที่ ๒๙ – ๓๐ นักเรียนชั้นประถม ๔ เข้าค่ายลูกเสือ (ค้างแรม)
ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑ – ๘ ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
  วันที่ ๑๑ หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ปิดภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐
  วันที่ ๒๐ – ๒๒ นักเรียนชั้นประถม ๕ – ๖ เข้าค่ายลูกเสือ (ไร่เรียนรู้วรรณสว่างจิต จ.เพชรบุรี)
  วันศุกร์ที่ ๒๙ กิจกรรมทำบุญปีใหม่
มกราคม ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑ หยุดวันปีใหม่
  วันอังคารที่ ๒ วันทำบุญโรงเรียน (หยุดชดเชยวันปีใหม่)
  วันอังคารที่ ๙ ส่งแฟ้มประเมินฯ ภาคเรียนที่ ๒ ให้ผู้ปกครอง
  วันศุกร์ที่ ๑๒   กิจกรรมวันเด็ก
  วันอังคารที่ ๑๖ หยุดวันครู
  วันศุกร์ที่ ๑๙   ตรวจสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ ๒
  วันที่ ๒๔ – ๒๖   กีฬาสานพลัง
  วันที่ ๒๙ – ๓๐ กิจกรรมธรรมประถม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ ๕ – ๒๓ ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นประจำภาคเรียนที่ ๓
  วันที่ ๖ เริ่มสัปดาห์สอบระดับประถม
  วันพุธที่ ๒๘  งานผลิใบ ตอนยอดอ่อนของต้นกล้า (ประถมต้น)
มีนาคม ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ หยุดวันมาฆบูชา
  วันศุกร์ที่ ๒   กิจกรรมธรรมสนุก เรือนอนุบาล
งานผลิใบ ตอนจากต้นกล้าสู่ไม้งาม (ประถมปลาย)
  วันจันทร์ที่ ๕ งาน Making Melody (ประถม)
  วันอังคารที่ ๖   งานวิพิธทัศนา (ประถม)
  วันพุธที่ ๗ งานเปิดบ้านเด็กเล็ก (ช่วงเช้า)
นิทรรศการปิดภาคเรียนเรือนอนุบาล (ช่วงบ่าย)
  วันพฤหัสบดีที่ ๘ งานเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข เรือนอนุบาล (ช่วงเช้า)
  วันศุกร์ที่ ๙     งานไม้งามแห่งวรรณสว่างจิต (ช่วงเช้า)
  วันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปิดภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๐
เมษายน ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒ เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
  วันที่ ๓ – ๕ ผู้ปกครองชั้นประถม ๖ รับแฟ้มประเมินฯ ที่ห้องธุรการ
  วันที่ ๒๓ – ๒๖   ผู้ปกครองทุกระดับชั้น รับแฟ้มประเมินฯ ที่ห้องธุรการ  
  วันศุกร์ที่ ๒๗       วันสุดท้ายของภาคเรียนฤดูร้อน

หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  • Hits: 2271